Skip to main content

Deklaracja Zgodności

Deklaracja dostępności Samorząd Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Samorząd Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorząd Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • brak hierarchiczności nagłówków w układzie strony,
 • brak widoczności fokusu w panelu głównym,
 • filmy nie posiadają  audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kryspin Dreher.
 • E-mail: krydre@st.amu.edu.pl
 • Telefon: +48 511160089

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przewodnicząca Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Adres: Samorząd Studentów UAM
  Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
 • E-mail: zssuam@amu.edu.pl
 • Telefon: +48 61 829 24 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Studencki JOWITA 

Adres: ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

Kierowniczka obiektu: mgr Wioletta Wesołowska-Bączyk, wioletta@amu.edu.pl, tel. +48 61 829 25 05

Osoba wypełniająca formularz: Wioletta Wesołowska- Bączyk (Tel.8292400, email:dsjowita@amu.edu.pl)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, położone ok. 2m od pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

 • Posiada schody,
 • Posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach prowadzącą na parter budynku,
 • Jest wyposażone w drzwi otwierane domofonem przez pracownika recepcji.

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • Na parterze przy salach konferencyjnych znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, a na piętrach studenckich znajdują się 3 przystosowane pokoje dwuosobowe wyposażone w odpowiednie umeblowanie i łazienki dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Winda posiada komunikaty głosowe.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Strona internetowa budynku: www.dsjowita.amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 25 00, +48 519 340 588

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://bip.brpo.gov.pl

Dostępność witryny