Skip to main content

DLA STUDENTA

SEKCJA PRAWNA Regulaminy - Wzory pism

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty (regulaminy, zarządzenia), które ułatwią Ci funkcjonowanie na studiach, a także wzory pism przygotowane przez naszą Komisję Organizacyjno-Prawną.


Regulaminy


SEKCJA SPRAW STUDENCKICH Poradnik Studenta - Prawa i Obowiązki Studenta - Mobilność - Koła naukowe i organizacje studenckie

1. Poradnik studenta

 


 

2. Prawa i Obowiązki Studenta

Każda osoba z chwilą złożenia ślubowania na Uniwersytecie nabywa pewne prawa oraz obowiązki, które jest zobligowana spełniać.

 

Obowiązki

Student jest przede wszystkim zobowiązany do:

 • uczestnictwa w zajęciach;
 • spełniania wymagań zgodnych z Regulaminem Studiów i odpowiednim programem studiów;
 • przystępowania do egzaminów;
 • odbycia praktyk zawodowych, jeśli są one obowiązkowe na danym kierunku.

 

Ponadto każdy student deklaruje:

 • niestrudzenie dążyć do prawdy, rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności;
 • postępować uczciwie i odważnie, wykazywać tolerancję, szacunek i życzliwość wobec innych;
 • uznawać prawa zwierzchności akademickiej, przestrzegać przepisów obowiązujących na Uniwersytecie oraz dobrych obyczajów akademickich;
 • bronić godności swojego Uniwersytetu oraz dobra całej wspólnoty akademickiej.

 

Prawa

Każdy student, niezależnie od wydziału i kierunku, dysponuje prawami, z których może korzystać w trakcie całego swojego cyklu kształcenia.

Student ma przede wszystkim prawo do:


1. Wnioskowania o Indywidualną Organizację Studiów lub Indywidualny Tok Studiów

IOS to modyfikacja planu studiów ze względu na sytuację życiową studenta, która nie pozwala mu na udział w zajęciach czy na zaliczenie przedmiotów zgodnie z ich harmonogramem. Najczęstszymi przesłankami na uzyskanie IOSa są: długotrwała lub przewlekła choroba, realizacja więcej niż jednego programu studiów lub zostanie rodzicem.

ITS to modyfikacja całego programu studiów w celu dostosowania go do zainteresowań naukowych wnioskującego. Takie dostosowanie może mieć miejsce w przypadku wysokich osiągnięć akademickich i prowadzenia zaawansowanych badań przez studenta. Osoba objęta ITSem uzyskuje również indywidualną opiekę nauczyciela akademickiego.


2. Zdobywanie punktów ECTS

Punkty ECTS (European Credit Transfer System) odpowiadają średnio 25-30 godzinom pracy studenta, zarówno samodzielnej, jak i ze wsparciem nauczyciela. Na każdy podejmowany semestr przypada do zdobycia średnio 30 punktów ECTS. Ich liczba decyduje o przyznaniu dyplomu ukończenia kształcenia na Uczelni.


3. Usprawiedliwienia i odrabianie nieobecności 

Zaświadczenie lekarskie obligatoryjnie usprawiedliwia nieobecność na zajęciach. Inne warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach określa prowadzący.


4. Uzyskania urlopu krótko – lub długoterminowego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jednak nie więcej niż dwa razy w ciągu realizowanych studiów, student może wnioskować o zezwolenie na urlop długoterminowy, nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż dwanaście. Taki urlop przedłuża termin ukończenia studiów. Urlop krótkoterminowy natomiast nie może być dłuższy niż dwa miesiące, jednak skorzystanie z tego prawa nie powoduje przesunięcia terminu ukończenia studiów.


5. Realizacja studiów w ramach programu mobilności studenckiej

Istnieje możliwość realizowania części programu studiów na innej uczelni polskiej (Program MOST) lub zagranicznej (Program Erasmus). Oprócz tego studenci mogą także zmienić tryb studiowania na stacjonarny albo niestacjonarny czy zmienić kierunek studiów.


6. Komisyjne zaliczenie zajęć

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student może ubiegać się o ponowną weryfikację efektów uczenia się w postaci komisyjnego zaliczenia zajęć albo egzaminu poprawkowego. O egzamin komisyjny wnioskować można również kiedy naruszona została procedura egzaminacyjna, to znaczy jego przeprowadzenie nie było zgodne z przyjętymi zasadami. Ocena z takiej formy weryfikacji jest ostateczna. Wnioskujący ma prawo zgłosić na egzamin komisyjny niezależnego obserwatora w postaci np. przedstawiciela samorządu studentów.


7. Powtarzanie zajęć

Jeśli student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu, może wnioskować o powtarzanie zajęć w ramach następnego roku akademickiego. Jest to możliwe również w przypadku uznania przez studenta swoich wyników za niezadowalające.

 


 

3. Mobilność

 

Studia to czas poszerzania własnych horyzontów. Na zdobywaną wiedzą warto jednak spojrzeć także z innej perspektywy niż wyłącznie tej, którą reprezentuje nasza Alma Mater. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza gwarantuje możliwość udziału w programach mobilności studenckiej, w ramach których można wyjechać na wymianę zarówno wewnątrzkrajową, jak i zagraniczną.

 

MOST

MOST to program mobilności wewnątrzkrajowej, umożliwiający odbycie jednego semestru albo spędzenie całego roku akademickiego na jednym z dwudziestu największych i najznamienitszych polskich uniwersytetów (m. in. Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim czy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). MOST umożliwia realizowanie programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, rozwijanie się pod okiem specjalistów, wybór dodatkowych zajęć dydaktycznych związanych z zainteresowaniami uczestnika, a także stanie się częścią nowego środowiska akademickiego czy prowadzenie badań do prac dyplomowych.

W programie uczestniczyć mogą studenci wszystkich lat studiów, niezależnie od ich trybu. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

 

ERASMUS+

Erasmus+ to unijny program kształcenia studentów, w ramach którego możliwe jest odbycie jednego semestru bądź spędzenie całego roku akademickiego na partnerskiej uczelni zagranicznej. Każdemu uczestnikowi przysługuje także stypendium, którego stawka zależna jest od kraju uczelni przyjmującej. Zasady rekrutacji i kwalifikacji kandydatów zależne są od wydziału, a liczba miejsc i proponowanych uniwersytetów przyjmujących – od kierunku oraz umów bilateralnych podpisanych przez Uczelnię.

Erasmus+ to świetna okazja nie tylko do tego, by rozwinąć się naukowo i stać się częścią zagranicznego środowiska akademickiego, ale także doskonały sposób na sprawdzenie samego siebie, naszych możliwości asymilacji i radzenia sobie w zupełnie odmiennej sytuacji. Nie sposób także nie wspomnieć o możliwości poprawy umiejętności językowych czy wymianie kulturowej oraz przyjaźniach z ludźmi z całego świata, które mogą zostać z nami na lata.

Udział w programie jest bezpłatny, natomiast procedura ubiegania się o stypendium może różnić się między wydziałami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://erasmus.amu.edu.pl/, a także na stronach poszczególnych wydziałów.

 

ERASMUS+ PRAKTYKI

W ramach programu Erasmus+ można także odbyć praktyki zagraniczne, na czas których uczestnikowi wypłacane jest stypendium – jego wysokość ponownie zależy od wybranego kraju. Praktyki realizowane są w wybranym przez studenta przedsiębiorstwie, firmie, placówce czy instytucji zagranicznej, pod warunkiem, że kraj docelowy należy do programu Erasmus+, a wybrane miejsce odbywania praktyk nie jest polską placówką dyplomatyczną, instytucją Unii Europejskiej lub instytucją zarządzającą programami UE. Wyjazd w ramach Erasmus+ Praktyki musi trwać minimum dwa miesiące.

Oferty praktyk i podstawowe dokumenty znajdują się na stronie https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-na-studia-i-praktyke/wyjazdy-na-praktyke/oferty-praktyk, szczegółowe informacje powinny być zaś dostępne na stronach poszczególnych wydziałów.

 

CEEPUS

Niektóre jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza umożliwiają udział także w programie mobilności studenckiej CEEPUS. CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich, to program wśród studentów wciąż mało znany, choć jego oferta podobna jest do możliwości wynikających z udziału w Erasmusie. Podstawową cechą wyróżniającą CEEPUS jest jego ścisłe ukierunkowanie na kraje bałkańskie (m. in. Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację czy Macedonię). Uczestnikom przyznawane jest stypendium.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów oferujących tę formę mobilności.

 


 

4. Koła naukowe i organizacje studenckie

 

Studia to coś więcej niż sama nauka oraz zaliczenia. To czas zdobywania nowej wiedzy, ale przede wszystkim dodatkowych, przydatnych umiejętności. Nasz Uniwersytet stara się pomóc studentom w poszerzaniu swoich zainteresowań, stwarzając im wiele możliwości do rozwoju. Wybór jest ogromny, dlatego na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

KOŁA NAUKOWE

Najprostszym sposobem na spędzanie czasu poza salami wykładowymi, ale jednocześnie zdobywając wiedzę, jest dołączenie do jednego ze studenckich kół naukowych, które to najczęściej można znaleźć na swoim wydziale. Koła Naukowe to organizacje zrzeszające studentów, których celem jest działalność naukowa. Umożliwiają one swoim członkom rozwijanie zainteresowań i zdolności w określonej, wybranej dziedzinie. Na UAM funkcjonuje wiele takich kół – oferta jest bardzo bogata!

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Jeżeli jednak bardziej niż na działalność naukową czas wolicie poświęcać, dbając o dobro studentów oraz mając realny wpływ na otaczającą was rzeczywistość, a także lubicie wyzwania oraz kontakt z ludźmi, to na naszej Uczelni istnieje możliwość zapisania się do różnych organizacji studenckich.

AIESEC

„Every generation has the chance to shape the World…” tymi słowami zaczyna się film promujący organizacje, która, pomagając młodym ludziom podczas projektów, kreuje ich na odpowiedzialnych liderów kształtujących otaczającą ich rzeczywistość i mających na nią wpływ. Działając na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, AIESEC umożliwia swoim członkom zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia przydatnych w późniejszym życiu.

https://aiesec.pl/

Erasmus Student Network (ESN-UAM)

Stowarzyszenie ESN UAM Poznań to organizacja, której misją jest przybliżenie międzynarodowości naszemu lokalnemu środowisku. Współpracując w europejskiej sieci, jej członkowie sprawują opiekę nad osobami biorącymi udział w programie Erasmus+, integrując zagraniczne studentki i studentów poprzez m.in. organizowane w ciągu roku akademickiego różnorakich wydarzeń (np. wycieczek, aktywności kulturalnych i sportowych). Wsparcie otrzymują także lokalni studenci, zarówno przed, jak i po okresie swojej mobilności.

Co równie ważne, członkowie ESN jednocześnie aktywnie dbają o rozwój swojego własnego środowiska – ESN stanowi ogromną bazę wiedzy – od PRu, przez zarządzanie zespołami, aż do świata finansów. Działają w formie zróżnicowanych tematycznie grup roboczych, dlatego każdy znajdzie tam coś dla siebie. Można spróbować swoich sił w organizacji wyjazdów, nawiązywaniu relacji biznesowych czy promowaniu mobilności studenckiej.

https://www.uam.esn.pl/

Europejskie Forum Studentów AEGEE- Poznań

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań zrzesza studentów z największych poznańskich uczelni. Organizują projekty, m.in. poprzez debaty, spotkania, szkolenia czy konferencje, które mają na celu aktywizację młodych ludzi i zwrócenie ich uwagi na ważne tematy. Działają na rzecz otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa oraz starają się o zwiększenie współpracy międzynarodowej, mobilności oraz edukacji w całej Europie.  Jeżeli jesteś ciekawy świata, a poza nauką na studiach zależy ci na zrobieniu „czegoś więcej”, to AEGEE jest miejscem dla Ciebie.

http://aegee.poznan.pl/

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów

To organizacja działająca w duchu patriotycznym, zrzeszająca studentów z nieprzeciętną wyobraźnią i niezaspokojoną ciekawością świata, którzy aktywnie uczestniczą w życiu publicznym Polski. NZS wspiera studentów w rozwoju kulturalnym, naukowym oraz społecznym, a także pilnuje i walczy o ich prawa.

http://nzs.org.pl/

 

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Organizacja studencka, funkcjonująca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działa w sposób aktywny na rzecz studentów z niepełnosprawnościami poprzez organizację licznych wydarzeń, spotkań integracyjnych i warsztatów. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego Zrzeszenie współorganizuje Spotkania Adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie. Podczas spotkania trwającego kilka dni studentom zostają przekazane kompleksowe informacje na temat systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na UAM.

 

MUZYKA I SZTUKA

Mówiąc o dodatkowej działalności podczas studiów, nie można zapomnieć o osobach uzdolnionych artystycznie, których pasja wiąże się z muzyką i sztuką. Miłośnicy śpiewu odnajdą się w Chórze Kameralnym lub Chórze Akademickim, cenionych za unikalne brzmienie nawet w najodleglejszych zakątkach świata. Kameraliści mieli okazję śpiewać m.in. na wydarzeniach dla św. Jana Pawłą II, Julii Hartwig czy Ala Gore’a, natomiast chórzyści z Chóru Akademickiego koncertowali na wielu prestiżowych scenach, występując w niemal wszystkich krajach europejskich, w USA, Kanadzie, Boliwii, Chinach, Japonii czy na Tajwanie. Ponad to ci, którzy zamiast śpiewu preferują grę na instrumentach smyczkowych, mogą dołączyć do Orkiestry Kameralnej UAM, której bardzo często można posłuchać na wydarzeniach uczelnianych.

Studenci, którzy na scenie czują się jak ryba w wodzie, mogą spróbować swoich sił, działając przy Teatrze Granda, Teatrze Szkutnik czy Kabarecie Nie Do Pary.

Jeżeli jednak takie działania poza nauką to za mało, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oferuje szeroki wachlarz zajęć na kierunkach artystycznych. Studenci mogą wyrażać swoje wizje poprzez dzieła sztuki powstające w pracowniach rysunku i malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii czy projektowania ubioru.

SEKCJA SOCJALNA Stypendium Rektora - Stypendium socjalne - Zapomoga - Kredyt studencki - Domy Studenckie

1. Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełnić następujące warunki:

 • posiadać średnią minimum 4.0,
 • znajduję się w grupie do 10% osób z najwyższą punktacją na danym kierunku studiów,
 • stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego za pośrednictwem właściwych Biur Obsługi Studentów.

Składając wniosek należy skorzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium Rektora, tworzonego w systemie USOSweb.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Wyjątkiem stanowią student przyjęty na I rok studiów I stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub będący co najmniej medalistą we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O stypendium również ubiegać się może student I roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów I stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz ich punktację znajdują się w załączniku nr 1.


2. Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium jest przyznawane na podstawie wysokości dochodu studenta oraz jego rodziców. Dodatkowo można się starać o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium jest przyznawane dla osób niepełnosprawnych bez względu na dochód. Student powinien posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ lub orzeczenie o niezdolności do pracy.


3. Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do trudnych sytuacji życiowych zalicza się w szczególności: ciężką chorobę wnioskodawcy lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku. Wartość zapomogi zależy od powodów wnioskodawcy, jednakże maksymalna kwota, jaką można przyznać, wynosi 3000 zł.


4. Kredyty studenckie

O kredyt studencki może ubiegać się każdy student (doktorant) przez cały rok i jest on udzielany na okres studiów. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów, na dogodnych warunkach, przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania. Wniosek składa się drogą elektroniczną. Na decyzję nie czeka się długo, banki udzielające kredyty mają 30 dni na wydanie decyzji. Student może się ubiegać równocześnie o kredyt studencki i stypendium socjalne, a dochód na osobę w rodzinie liczony jest w ten sam sposób.

Więcej o nowych zasadach dotyczących kredytów studenckich można znaleźć na stronie ministerstwa.
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich


5. Domy studenckie

Każdy student, niezależnie od trybu studiów oraz roku, może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenckim.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

 • sytuacja materialna,
 • sytuacja zdrowotna (przede wszystkim orzeczenie o niepełnosprawności),
 • odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby Uczelni.

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada następujące akademiki:

 • DS Jowita – ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań,
 • DS Jagienka – ul. Piątkowska 80, 60-650 Poznań,
 • DS Zbyszko – ul. Piątkowska 80B, 60-649 Poznań,
 • DS Babilon – ul. Dożynkowa 9b, 61-662 Poznań,
 • DS Hanka – al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań,
 • DS Słubice – ul. Piłsudskiego 14, 69-100 Słubice,
 • DS Gniezno – ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno,
 • DS Kalisz – ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz,
 • Dom Akademicki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – ul. Nieszawska 3, 61-021 Poznań.

UBEZPIECZENIE

Cześć!

W roku akademickim 2022/2023 przygotowaliśmy dla Was ofertę ubezpieczeniową InterRiska w dwóch wariantach.

 

InterRisk

Przedstawiamy dwa warianty polisy NNW dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
I wariant – składka: 70 złotych
II wariant – składka: 100 złotych

Oferta wirtualn 10696 W z ID Klienta 1 compressed 1
Oferta ubezpieczenia jest dostępna pod adresem: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

Kod oferty: qj4aw

W razie problemów prosimy o kontakt z:

dr Marek Sobczak
e-mail: msobczak@amu.edu.pl

LUB

Paulina Witecka
e-mail: paulina.witecka@interrisk.pl

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Każdy z nas może sobie z czymś nie radzić. To normalne, jesteśmy tylko ludźmi. Z tego powodu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonuje wsparcie psychologiczne dla studentów, z którego można korzystać całkowicie bezpłatnie! Poniżej przedstawiamy dwie możliwości.

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego dla studentów UAM

Poradnia oferuje krótkoterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:

– trudności w relacjach z innymi,

– trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,

– trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,

– trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie przeżywanych lęków i obaw,

– trudności związane z wyznaczaniem sobie celów, radzeniu sobie w sytuacjach nowych

 

Konsultacja w Poradni jest bezpłatna wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę.

 

Na konsultację można umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku pod nr 61 829 24 94 lub 539 026 422

– poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 12:30

– środy w godz. 10:30 – 14:30

Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni znajdują się na stronie https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni.

 

Zespół Poradni prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie: https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Warsztaty.aspx

 

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Dom Studencki „Hanka”

al. Niepodległości 26, pok. 13, 14, 15 i 16

61-714 Poznań e-mail: poradniariwp@amu.edu.pl https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

 

 

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego jest inicjatywą, której idea narodziła się podczas Akademii Praw Człowieka prowadzonej przez Humanity in Action Polska. Wówczas Marcelina Rosińska, Mara Franke oraz Krystal McLeod wpadły na pomysł stworzenia Mental Health Buddies Network. Kilka miesięcy później, już w grudniu 2019 roku, dzięki dofinansowaniu z konkursu Kowadło 2.0, Marcelinie udało się wprowadzić ten projekt w życie. W niedługim czasie projekt urósł do sporych rozmiarów.

To przedsięwzięcie ma na celu oddolne wsparcie każdej osoby, która kiedykolwiek czuła się odizolowana, niezrozumiana bądź napiętnowana chorobą. Już kilkudziesięciu wolontariuszy otrzymało specjalistyczne przeszkolenie, aby móc wspierać (bez prowadzenia terapii) swoich rówieśników, którzy zmagają się z trudnościami. Osoby te występują w roli przyjaciół-opiekunów, którzy mają za zadanie np. zaprowadzenie innych studentów na wizyty u psychologa, utrzymywanie z nimi stałego kontaktu, wspieranie ich w trudnościach życia codziennego. Działania te mają doprowadzić do umożliwienia podopiecznym normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, zaangażowania w życie uniwersyteckie, a także rozwinięcia relacji społecznych i zminimalizowania negatywnych skutków problemów, z którymi się borykają.

Obecnie Sieć liczy już ponad 70 opiekunów i kilkudziesięciu podopiecznych, ale ich liczba stale się zwiększa. Wśród objętych programem znajdują się osoby nie tylko z Poznania, ale i Krakowa, Warszawy, Rzeszowa, Szczecina czy Gdańska. Należy zaznaczyć, że nad projektem cały czas czuwają specjaliści, w tym czterech psychologów i kilku pedagogów, którzy poprowadzili dla nas część szkoleń i chętnie służą radą, kiedy nasi opiekunowie potrzebują konsultacji z osobą bardziej doświadczoną. Przy realizacji koordynatorzy projektu współpracują również z kilkoma organizacjami. Jedną z nich jest Humanity in Action Polska.

 


[metaslider id=”1835″]

Dostępność witryny