Skip to main content

SAMORZĄD

Zarząd i Pełnomocnicy

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest organem wykonawczym, do którego zadań należy m.in. obrona interesów studentów, prowadzenie bieżącej działalności Samorządu i nadzór nad jego organami, działanie w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów, wykonywanie uchwał Parlamentu Samorządu Studentów UAM czy rozdział środków na działalność studencką zgodnie z przepisami Ustawy oraz Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Przewodnicząca

Julia Przybyłowska
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
julprz8@amu.edu.pl
fot. Krzysztof Kubiak

Wiceprzewodniczący

Jakub R. Balmowski
Wydział Prawa i Administracji
jakbal2@amu.edu.pl
fot. Krzysztof Kubiak

Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Prawnej

Jakub R. Balmowski
Wydział Prawa i Administracji
jakbal2@amu.edu.pl

fot. Krzysztof Kubiak

Przewodnicząca Komisji Spraw Studenckich i Jakości Kształcenia

Weronika Szymańska
Wydział Biologii
werszy9@st.amu.edu.pl

Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej

Vladyslav Serhiienko
Wydział Matematyki i Informatyki
vlaser@st.amu.edu.pl

Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Informacji Studenckiej

Artur Bagdasarian
Wydział Historii
artbag@st.amu.edu.pl

fot. Krzysztof Kubiak

Przewodniczący Komisji ds. Nauki

Wojciech Krzyżanek
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
wojkrz1@st.amu.edu.pl

fot. Krzysztof Kubiak

Przewodniczący Komisji ds. Projektów

Tymoteusz Borsiak
Wydział Prawa i Administracji
tymbor@amu.edu.pl

Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta

Jakub R. Balmowski
Wydział Prawa i Administracji
rps.ssuam@amu.edu.pl
fot. Krzysztof Kubiak

Wiceprzewodniczący Komisji

Przewodniczący Samorządu powołuje wiceprzewodniczącego komisji na wniosek Przewodniczącego Komisji.

Pełnomocnicy

Parlament

Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to organ uchwałodawczy, który liczy trzydziestu sześciu delegatów wybieranych przez wydziałowe Rady Samorządu Studentów. Do zadań Parlamentu należy m.in. wybór Zarządu Samorządu Studentów UAM, przedstawicieli studentów w Senacie oraz w organach i gremiach kolegialnych Szkoły Dziedzinowej (w porozumieniu z Kolegium Szkoły Dziedzinowej). Również Parlament wyraża głos w sprawach ważnych dla studentów czy uzgadnia regulamin studiów oraz jego zmiany.

Posiedzenia zwołuje i prowadzi Marszałek Parlamentu, który jednocześnie organizuje jego pracę oraz reprezentuje delegatów na zewnątrz. Marszałek, Wicemarszałek oraz Sekretarz tworzą Prezydium Parlamentu, które prowadzi dokumentację Parlamentu oraz uczelnianych organów kolegialnych Samorządu Studentów w porozumieniu z Przewodniczącym Samorządu oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

PREZYDIUM PARLAMENTU

Marszałek

Mikołaj Łukomski
Wydział Historii
fot. Krzysztof Kubiak

Wicemarszałek

Tymoteusz Borsiak
Wydział Prawa i Administracji

Zuzanna Klawikowska

Wicemarszałkini

Zuzanna Klawikowska
Wydział Studiów Edukacyjnych

Rady Samorządu Studentów

Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonują w ramach wydziałów. Od listopada 2019 roku na UAM działa ich dwadzieścia cztery, w tym: dwadzieścia w ramach wydziałów w Poznaniu oraz cztery jednostki zamiejscowe (Gniezno, Kalisz, Słubice i Piła).

Rady wydziałowe odpowiadają za realizację zadań Samorządu na swoich jednostkach, w szczególności za prowadzenie działalności socjalno-kulturalnej oraz ochronę praw studenta. Każda Rada liczy od trzech do dziesięciu członków, którzy wybierani są w tajnych, równych i bezpośrednich wyborach. Wybory te odbywają się na początku roku akademickiego.

Rady są również pośrednikami między studentami a władzami dziekańskimi. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesu studentów, co sprawia, że stają się pierwszym kontaktem w sprawach związanych z tokiem studiów na danym kierunku. Wyznaczają one również przedstawicieli studentów do Rad Programowych kierunków oraz wybierają delegatów do ogólnouniwersyteckiego Parlamentu Samorządu Studentów. W najważniejszych sprawach członkowie Rady podejmują uchwały, wskazują przedstawicieli do Rady dyscypliny naukowej w poszerzonym składzie czy wydziałowej podkomisji stypendialnej.

 

 

WYDZIAŁOWE RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to organ kontrolny, do którego zadań należy m.in. nadzór nad zgodnością z prawem oraz gospodarnością decyzji i działań organów Samorządu. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok, a w jej skład wchodzi do pięciu członków.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Alicja Zaworska – Przewodnicząca
  • Paweł Wesoły
  • Magdalena Dutkiewicz
  • Patryk Maciejewski
  • Barbara Tulińska

Kontakt: kr.ssuam@amu.edu.pl

Inne organy

Najważniejszym z organów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w których zasiadają studenci jest Senat. Na podstawie Statutu reprezentacja studentów oraz doktorantów stanowi 20% jego składu. Senat jest organem kolegialnym uczelni, który podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dla uczelni, w tym uchwala Regulamin studiów, uchwala oraz zmienia Statut, opiniuje Regulamin organizacyjny oraz zabiera głos w sprawach dotyczących między innymi otwierania nowych kierunków studiów, przyznaniu tytułu Doktora Honoris Causa UAM i innych bardzo istotnych kwestii dla całej społeczności Uniwersytetu. 

Obok Senatu bardzo ważną instytucją, w której studenci mają swojego przedstawiciela jest Komisja Wyborcza Uniwersytetu, która sprawuje pieczę nad prawidłowym przebiegiem wyborów władz rektorskich Uniwersytetu. Obok niej funkcjonują również Wydziałowe Komisje Wyborcze, które odpowiadają za przebieg wyborów władz dziekańskich.

Organami odpowiadającymi za jakość kształcenia, zmiany programów studiów i wszelkie sprawy związane z programem studiów są odpowiednio Rady Programowe Kierunków (bądź grup kierunków) w ramach wydziałów, Rady ds. Kształcenia Szkół Dziedzinowych i Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia. W tych organach swoją reprezentację również mają studenci, którzy są podmiotem kształcenia na uczelni. To do tych osób, za pośrednictwem Rad Samorządu Studentów możecie zgłosić swoje uwagi co do zmian na Waszych kierunkach studiów. Organy te opiniują i sugerują zmiany mające na celu zwiększenie jakości kształcenia, zmiany przedmiotów, czy obłożenie ich punktami ECTS.

Przedstawiciele studentów stanowią również integralną część Uczelnianej Komisji Stypendialnej procedującej w ramach podkomisji na swoich wydziałach oraz Uczelnianej Komisji Odwoławczej. Osoby te pomagają rozpatrywać wnioski o zapomogi, stypendium rektora i stypendium socjalne. Dzieje się to oczywiście przy pomocy pracowników właściwego Biura Obsługi Studenta, jednakże zgodnie z przyjętymi regulacjami, studenci stanowią większość członków komisji.

Dostępność witryny