Skip to main content

SAMORZĄD

Zarząd i Pełnomocnicy

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest organem wykonawczym, do którego zadań należy m.in. obrona interesów studentów, prowadzenie bieżącej działalności Samorządu i nadzór nad jego organami, działanie w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów, wykonywanie uchwał Parlamentu Samorządu Studentów UAM czy rozdział środków na działalność studencką zgodnie z przepisami Ustawy oraz Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przewodnicząca

Julia Przybyłowska
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
julprz8@amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

 

Wiceprzewodniczący

Jakub R. Balmowski
Wydział Prawa i Administracji
jakbal2@amu.edu.pl
fot. Marta Walerczyk

 

 

Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Weronika Szymańska
Wydział Biologii
werszy9@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej

Dominik Kaziemko
Wydział Fizyki
domkaz5@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Prawnej

Jakub R. Balmowski
Wydział Prawa i Administracji
jakbal2@amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodnicząca Komisji Promocji i Informacji Studenckiej

Mirela Król
Wydział Biologii
mirkro@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodniczący Komisji Nauki

Wojciech Krzyżanek
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
wojkrz1@st.amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Przewodniczący Komisji Projektów

Tymoteusz Borsiak
Wydział Prawa i Administracji
tymbor@amu.edu.pl

fot. Marta Walerczyk

Rzecznik Praw Studenta

7

Rzecznik Praw Studenta

Jakub Bronka
Wydział Prawa i Administracji
rps.ssuam@amu.edu.pl
fot. Marta Walerczyk

Wiceprzewodniczący Komisji

Przewodniczący Samorządu powołuje wiceprzewodniczącego komisji na wniosek Przewodniczącego Komisji.

Pełnomocnicy

Parlament

Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to organ uchwałodawczy, który liczy trzydziestu sześciu delegatów wybieranych przez wydziałowe Rady Samorządu Studentów. Do zadań Parlamentu należy m.in. wybór Zarządu Samorządu Studentów UAM, przedstawicieli studentów w Senacie oraz w organach i gremiach kolegialnych Szkoły Dziedzinowej (w porozumieniu z Kolegium Szkoły Dziedzinowej). Również Parlament wyraża głos w sprawach ważnych dla studentów czy uzgadnia regulamin studiów oraz jego zmiany.

Posiedzenia zwołuje i prowadzi Marszałek Parlamentu, który jednocześnie organizuje jego pracę oraz reprezentuje delegatów na zewnątrz. Marszałek, Wicemarszałek oraz Sekretarz tworzą Prezydium Parlamentu, które prowadzi dokumentację Parlamentu oraz uczelnianych organów kolegialnych Samorządu Studentów w porozumieniu z Przewodniczącym Samorządu oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

PREZYDIUM PARLAMENTU

Zuzanna Klawikowska

Marszałkini

Zuzanna Klawikowska
Wydział Studiów Edukacyjnych

Rady Samorządu Studentów

Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonują w ramach wydziałów. Od listopada 2019 roku na UAM działa ich dwadzieścia cztery, w tym: dwadzieścia w ramach wydziałów w Poznaniu oraz cztery jednostki zamiejscowe (Gniezno, Kalisz, Słubice i Piła).

Rady wydziałowe odpowiadają za realizację zadań Samorządu na swoich jednostkach, w szczególności za prowadzenie działalności socjalno-kulturalnej oraz ochronę praw studenta. Każda Rada liczy od trzech do dziesięciu członków, którzy wybierani są w tajnych, równych i bezpośrednich wyborach. Wybory te odbywają się na początku roku akademickiego.

Rady są również pośrednikami między studentami a władzami dziekańskimi. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesu studentów, co sprawia, że stają się pierwszym kontaktem w sprawach związanych z tokiem studiów na danym kierunku. Wyznaczają one również przedstawicieli studentów do Rad Programowych kierunków oraz wybierają delegatów do ogólnouniwersyteckiego Parlamentu Samorządu Studentów. W najważniejszych sprawach członkowie Rady podejmują uchwały, wskazują przedstawicieli do Rady dyscypliny naukowej w poszerzonym składzie czy wydziałowej podkomisji stypendialnej.

 

 

WYDZIAŁOWE RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW

Komisja Rewizyjno - Wyborcza

Komisja Rewizyjno – Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to organ wyborczy oraz nadzorczy Samorządu, do którego zadań należy m.in. nadzór nad zgodnością z prawem oraz gospodarnością decyzji i działań organów Samorządu. Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem Komisji jest organizacja wszelkiego rodzaju wyborów, które dotyczą społeczności studenckiej, takich jak: Wybory do RSS, bądź wybory do Rad Mieszkańców DS.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok, a w jej skład wchodzi do 7 członków.

Skład Komisji Rewizyjno – Wyborczej:

  • Kryspin Dreher – Przewodniczący
  • Wiktoria Chołka
  • Łukasz Łukaszewski
  • Joanna Schmidt

Kontakt: kw.ssuam@amu.edu.pl

Inne organy

Najważniejszym z organów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w których zasiadają studenci jest Senat. Na podstawie Statutu reprezentacja studentów oraz doktorantów stanowi 20% jego składu. Senat jest organem kolegialnym uczelni, który podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dla uczelni, w tym uchwala Regulamin studiów, uchwala oraz zmienia Statut, opiniuje Regulamin organizacyjny oraz zabiera głos w sprawach dotyczących między innymi otwierania nowych kierunków studiów, przyznaniu tytułu Doktora Honoris Causa UAM i innych bardzo istotnych kwestii dla całej społeczności Uniwersytetu. 

Organami odpowiadającymi za jakość kształcenia, zmiany programów studiów i wszelkie sprawy związane z programem studiów są odpowiednio Rady Programowe Kierunków (bądź grup kierunków) w ramach wydziałów, Rady ds. Kształcenia Szkół Dziedzinowych i Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia. W tych organach swoją reprezentację również mają studenci, którzy są podmiotem kształcenia na uczelni. To do tych osób, za pośrednictwem Rad Samorządu Studentów możecie zgłosić swoje uwagi co do zmian na Waszych kierunkach studiów. Organy te opiniują i sugerują zmiany mające na celu zwiększenie jakości kształcenia, zmiany przedmiotów, czy obłożenie ich punktami ECTS.

Przedstawiciele studentów stanowią również integralną część Uczelnianej Komisji Stypendialnej procedującej w ramach podkomisji na swoich wydziałach oraz Uczelnianej Komisji Odwoławczej. Osoby te pomagają rozpatrywać wnioski o zapomogi, stypendium rektora i stypendium socjalne. Dzieje się to oczywiście przy pomocy pracowników właściwego Biura Obsługi Studenta, jednakże zgodnie z przyjętymi regulacjami, studenci stanowią większość członków komisji.

Kolegium

Kolegium jest kolegialnym organem odwoławczym i arbitrażowym Samorządu.
Do zadań Kolegium należy m. in. rozstrzygnie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu, czy rozpatrywanie skarg na zarządzenia i inne rozstrzygnięcia organów Samorządu.

Aktualny skład Kolegium:
– Mikołaj Łukomski – przewodniczący
– Wojciech Michalak
– Kamil Kalka

kontakt: kolegium.ssuam@amu.edu.pl

Dostępność witryny